Algemene voorwaarden

E-sites

Algemene voorwaarden E-sites

Artikel 1.                 Definities
 
1.1. E-sites: E-sites B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 20096422.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met E-sites een Overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Overeenkomst: De Algemene voorwaarden, alsmede de offerte, het definitiedocument en functioneel ontwerp (alleen bij webapplicaties) van E-sites.
1.5. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 
Artikel 2.                 Toepasselijkheid / uitvoering
 
2.1. Op alle offertes, Overeenkomsten en leveringen van E-sites zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor E-sites alleen bindend indien en voor zover deze door E-sites uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. E-sites is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.
 
Artikel 3.                 Verplichtingen E-sites
 
3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert E-sites dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. Het is E-sites niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die E-sites noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
3.3. E-sites spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Onderhoud, mits vooraf aangegeven, levert geen wanprestatie op ten opzichte van E-sites.
 
Artikel 4.                 Verplichtingen Opdrachtgever
 
4.1. Opdrachtgever stelt E-sites steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat E-sites het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks E-sites, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. E-sites zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4. Opdrachtgever vrijwaart E-sites van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.6. Zonder toestemming van E-sites is het Opdrachtgever verboden de door E-sites verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.8. E-sites heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens E-sites niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
4.9. Opdrachtgever is gehouden de planning van de te ontwikkelen (web)applicatie na te streven.
Indien Opdrachtgever verzuimt zich aan een onderdeel van de planning te houden, dan zijn de eventuele gevolgen, waaronder eventuele verlenging van duur van de Overeenkomst, voor Opdrachtgever.
 
Artikel 5.                 Offertes
 
5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft E-sites het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van E-sites zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 
Artikel 6.                 Prijzen
 
6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3. E-sites behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 2 (twee) maanden na bekendmaking van de prijswijziging per elektronische berichtgeving. Indien Opdrachtgever een prijswijziging niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever het recht om binnen 1 (één) maand na kennisgeving van de prijswijziging schriftelijk op te zeggen.
 
Artikel 7.                 Totstandkoming Overeenkomst
 
7.1. Uitingen van E-sites met betrekking tot het ter beschikking stellen van de hosting- en (web)applicatiediensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
7.2. Schriftelijke totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever de offerte,het definitiedocument en het functioneel ontwerp (alleen bij webapplicaties) van E-sites inclusief handtekening aan E-sites heeft geretourneerd.
7.3. Elektronische totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, het definitiedocument en het functioneel ontwerp (alleen bij webapplicaties) van E-sites. Daarbij dient het akkoord per elektronische berichtgeving aan E-sites  te worden bevestigd.

Artikel 8.                 Wijziging opdracht
 
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden Overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
8.2. Indien E-sites, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, het aantal uren voor Opdrachtgever met 15% heeft overschreden, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was, zal E-sites hiervan melding doen aan Opdrachtgever. E-sites is gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
 
Artikel 9.                 Rechten van intellectuele eigendom
 
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij E-sites of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.3. Het is E-sites toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien E-sites door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 
Artikel 10.                Ontwikkeling van programmatuur
 
10.1. Partijen zullen schriftelijk dan wel per elektronische berichtgeving specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. E-sites zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
10.2. E-sites is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk dan wel per elektronische berichtgeving is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
10.4. E-sites heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.
 
Artikel 11.                Gebruiksrechten
 
11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent E-sites Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk dan wel per elektronische berichtgeving overeengekomen.
11.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk dan wel per elektronische berichtgeving overeengekomen.
  
Artikel 12.               Domeinnamen en IP-adressen
 
12.1. Indien is overeengekomen, dat E-sites voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. E-sites vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van E-sites, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart E-sites tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam E-sites geen bemiddeling heeft verleend.
12.5. De minimumduur van de Overeenkomst met betrekking tot domeinnamen is afhankelijk van de gekozen domeinextentie.
 
Artikel 13.                Eigendomsvoorbehoud
 
13.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van E-sites.
13.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de Overeenkomst tegenover E-sites niet nakomt is E-sites zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de Overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van E-sites op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 
Artikel 14.                Betalingsvoorwaarden
 
14.1. Opdrachtgever dient de door E-sites uitgeschreven rekening via overmaking te voldoen.
14.2. Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
14.3. Alle door E-sites uit de Overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
14.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
14.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
14.6. In bovenstaande gevallen heeft E-sites voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van E-sites vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
 
Artikel 15.                Aansprakelijkheid
 
15.1. E-sites aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
15.2. De totale aansprakelijkheid van E-sites wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurOvereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 1000 Euro.
15.3. Aansprakelijkheid van E-sites voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
15.4. Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op E-sites geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van E-sites.
15.5. De aansprakelijkheid van E-sites wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever E-sites onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en E-sites ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat E-sites in staat is adequaat te reageren.
15.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij E-sites meldt.
15.7. Opdrachtgever vrijwaart E-sites voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door E-sites geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 16.                Overmacht
 
16.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat E-sites door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van E-sites kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 
Artikel 17.                Duur en beëindiging
 
17.1. De Overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk dan wel per elektronische berichtgeving anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 1 (één) jaar.
17.2. De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden. De opzegging is geldig indien deze door E-sites is bevestigd.
17.3. Alle Overeenkomsten voor (web)applicaties of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
17.4 Alle overeenkomsten waarin melding wordt gemaakt van licentiekosten, hosting, SLA’s of onderhoudscontracten worden aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar. Na dit jaar zal de overeenkomst, ieder jaar opnieuw, stilzwijgend worden verlengd voor de periode van 1 jaar. Bij tussentijdse opzegging gedurende het jaar heeft opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde facturen.
17.5. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft E-sites het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van E-sites op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
17.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft opdrachtgever 6 maanden tijd om een eventueel resterend saldo aan uren te verbruiken. Na 6 maanden zal het saldo van niet verbruikte uren komen te vervallen.
 
Artikel 18.                Geheimhouding
 
18.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.
18.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
 
Artikel 19.                Personeel
 
19.1. Opdrachtgever zal werknemers van E-sites die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
19.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en E-sites voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van E-sites in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E-sites. Onder werknemers van E-sites worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van E-sites of van één van de aan E-sites gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 12 (twaalf) maanden geleden in dienst van E-sites of van één van de aan E-sites gelieerde ondernemingen waren.
 
Artikel 20.                Wijzigingen AV 
 
20.1. E-sites behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
20.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van E-sites of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
20.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 
Artikel 21.                Reclame
 
21.1. Bij gebreke van verplichtingen van E-sites dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van E-sites.
21.2. Indien E-sites de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
21.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
21.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 
Artikel 22.                Slotbepalingen
 
22.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
20.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
22.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
22.4. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.